Forretningsbetingelser​

Anvendelse
1) Anvendelse
Følgende vilkår er gældende for alle ydelser og produkter som kunden har aftalt med inno-web.dk, CVR-nummer 34926751, med mindre partnerne skrifteligt har aftalt andet. Anvendelsen gælder bl.a. bestilling af hjemmesidedesign, udviklingsopgaver, hjemmesideoptimering, sikkerheds- og servicepakke, rådgivning og anden levering af serviceydelser og produkter.

Aftalegrundlag
1) Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med inno-web.dk’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2) Ændringer og tillæg
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Ydelser og produkter
1) Standard
De serviceydelser, som inno-web.dk sælger og leverer til kunden, udføres i overensstemmelse med detaljerne angivet i tilbuddet.

2) Kundens medvirken
Kunden skal give inno-web.dk adgang til tekster og materiale, i det omfang det er nødvendigt for at udføre den aftalte serviceydel­se.

3) Lovgivning og standarder
Inno-web.dk er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, udover hvad der skriftligt er angivet i tilbuddet. Inno-web.dk er ikke ansvarlig for materiale leveret af kunden, som f.eks. billeder og rettigheder hertil. Ligeledes er Inno-web.dk ikke ansvarlig for design og funktionalitet, som bliver udarbejdet efter kundens ønsker, og som evt. viser sig at krænke en anden virksomheds digitale løsning.

Pris og betaling
1) Pris
Priserne for de forskellige ydelser beregnes for hvert enkelt projekt og fastsættes af Inno-web.dk i forbindelse med udformning af tilbud. Alle priser er eksklusive moms.

2) Betaling
Inno-web.dk fakturerer kunden 40% af projektpriser på over 10.000 kr. forud. Ydelser som er aftalt til timepris faktureres dog løbende, og abonnements ydelser faktureres forud. Fakturaen forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

Forsinket betaling
Rente
Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som inno-web.dk er uden ansvar for, har inno-web.dk ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker samt et rykkergebyr på 100kr.

Ophævelse
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra inno-web.dk, har inno-web.dk ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
1) Tilbud
inno-web.dk’s tilbud er gældende i 3 uger fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er inno-web.dk i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for inno-web.dk, medmindre inno-web.dk meddeler kunden andet.

2) Ordrer
Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til inno-web.dk skriftligt, medmindre andet er aftalt.

3) Ordrebekræftelser
inno-web.dk tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde inno-web.dk.

4) Ændring af ordrer
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden inno-web.dk’s skriftlige accept.

5) Uoverensstemmende vilkår
Hvis inno-web.dk’s bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Levering
1) Leveringstid
Ønskes en fastsat leveringstid skal dette aftales skriftligt i forbindelse med afgivelse af ordrer, hvorefter levering vil være til den tid, der fremgår af inno-web.dk’s ordrebekræftelse, medmindre der opstår forhindringer som er ude af inno-web.dk’s kontrol. Forudsætning for at opgaven kan leveres på det aftalte tidspunkt afhænger af, at kunden leverer eventuelt aftalt materiale til aftalt tid.

2) Undersøgelse
Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til inno-web.dk. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til inno-web.dk, kan den ikke senere gøres gældende.

Forsinket levering
1) Meddelelse
Hvis inno-web.dk forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer inno-web.dk kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

2) Ophævelse
Hvis inno-web.dk undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til inno-web.dk. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Abonnementer
1) Bindingsperiode
Hos inno-web.dk, har vi ingen bindingsperioder på vores løbende abonnementer. Alle abonnementer kan opsiges med udgangen af indeværende måned.

2) Opsigelse
Ved opsigelse af et abonnement skal kunden meddele inno-web.dk dette skriftligt, og senest dagen før en ny måned starter. Ved forudbetaling af længere perioder, vil evt. resterende måneder blive krediteret.

Ansvar
1) Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Ved overlevering af opgaven har kunden op til 5 arbejdsdage til at gennemgå det leverede og klage såfremt produktet har mangler i forhold til det aftalte.

2) Ansvarsbegrænsning
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan inno-web.dk ikke hæfte for et større beløb end opgavens samlede sum på opgaven.

3) Indirekte tab
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er inno-web.dk ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

4) Force majeure
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er inno-web.dk ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Immaterielle rettigheder
1) Ejendomsret og licens
Når inno-web.dk har modtaget den fulde betaling for arbejdet, får kunden automatisk en tidsubegrænset, vederlagsfri licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med inno-web.dk’s udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med inno-web.dk’s udførelse af serviceydelser, herunder design, kode og ophavsrettigheder, tilhører inno-web.dk. Såfremt der indgår open source software eller andre former for software, som ikke er lavet af inno-web.dk, gælder andre licensvilkår for disse.

Inno web kan frit benytte alt materiale der frembringes under udførelsen af opgaven. Dermed giver kunden samtykke til at Inno web må bruge billeder, content og andet grafisk materiale, som frembringes i forbindelse med udførelsen af opgaven. Materialet kan anvendes i markedsføring på hjemmeside, sociale medier, annoncer, medlemsside og trykte medier.

2) Krænkelse
inno-web.dk er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang inno-web.dk måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde inno-web.dk, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Gældende lov og værneting
1) Gældende lov
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

2) Værneting
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol, og kan udelukkende indbringes for retten i Herning. Alle tvister skal forinden det indbringes for retten forsøges løst mellem inno-web.dk og Kunden.

Sikkerheds- og serviceaftale
1) Aftalens omfang
Tilkøb af inno-web.dk’s Service- og sikkerhedspakker (Basis, komplet eller WooCommerce) er obligatorisk tilkøb for alle kunder med inno-web.dk’s Hosting.

2) Pakkernes indhold

Basis servicepakke: 
– Løbende opdatering af WordPress CMS systemet og plugins
– Test af opdateringer og “gendannelse” hvis problemer
– Daglig backup af hele websitet
– Et up-to-date WordPress website er med til at højne sikkerheden markant

Komplet service- og sikkerhedspakke:
– Overvågning 24/7/365
– Monitorering af sikkerhed
– Hackerforsikring
– Løbende opdatering af WordPress CMS systemet og plugins
– Test af opdateringer og “gendannelse” hvis problemer
– Daglig backup af hele websitet
– Et up-to-date WordPress website er med til at højne sikkerheden markant

3) Specifikationer

Overvågning 24/7/365
inno-web.dk får en alarm, hvis hjemmesiden bliver utilgængelig for besøgende. Vi udbedrer fejl hurtigst muligt.

Daglig backup
inno-web.dk tager backup af siden hver dag. Det betyder, at det er muligt af genskabe hjemmesiden efter seneste backup. Genskabelse af hjemmesiden efter nedbrud eller hackerangreb, foretages hurtigst muligt.

Løbende opdatering af WordPress CMS og plugins
inno-web.dk gennemfører alle nødvendige opdateringer af WordPress efter behov. Opdatering til ny version af selve kernen i WordPress CMS (ved skrift af versionsnummer fx fra WordPress 5 til WordPress 6 sker efter nyt tilbud.

Test efter hver opdatering
Når vi har opdateret WordPress tester vi, at alle funktioner virker efter opdateringen og retter de funktioner, som ikke gør.

inno-web.dk
Ribersvej 184, 7200 Grindsted
TLF: 60194054
CVR: 34926751