Forretnings- og handelsbetingelser

Aftalens indhold
Når køber indgår en aftale med Inno web om en serviceydelse, så indeholder denne som udgangspunkt design af hjemmeside eller webshop, e-mails, CMS adgang, drift og søgemaskineoptimering, SoMe (Facebook og/eller Instagram) annoncering og/eller anden digital marketing. 

I forbindelse med serviceydelsen fungerer Inno web udelukkende som registrator (formidler) ift. købers erhvervelse af internetdomænet. Køber er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, så skal denne afholdes af køber.

Den enkelte kundeaftale har generelt forret for Inno webs forretnings- og handelsbetingelser.

Såfremt køber flytter eller de oprindeligt opgivne oplysninger om køber eller dennes firma af anden grund ændres, skal køber straks give Inno web skriftlig besked herom.

Webdesign og digital marketing
Inno web leverer kunden et udkast af webdesignet indenfor den aftalte tid, gældende fra den dag kundens forudbetaling er modtaget af Inno web. Køber skal give sit input til projektet og levere materiale i form af tekst og billeder hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter Inno web har anmodet herom. I modsat fald kan Inno web udvikle en løsning ud fra kundens nuværende hjemmeside, formodede og/eller aftalte ønsker for at kunne overholde sin leveringsforpligtelse. Køber har pligt til at levere materiale inden for aftalt tid. Ydermere har køber pligt til at stå til rådighed i udviklingsperioden ved eventuelle spørgsmål og til generelt, at bidrage med et seriøst engagement i arbejdet.

Har køber ikke inden 10 arbejdsdage fra første fremsendelse af udkastet kontaktet Inno web med rettelser og kommentar til det fremsendte udkast, kan Inno web betragte webdesignet som godkendt af køber, hvorefter køber faktureres det resterende beløb. Har køber rettidigt anmodet om rettelser udføres de forinden løsningen faktureres. Det færdige webdesign overflyttes først til købers eget domæne når betalingen er modtaget og dette højst 3 dage efter modtaget betaling.

Tekst og billeder
Ved udvikling af ny hjemmeside eller webshop lægger Inno web indhold ind på websitet enten fra købers gamle hjemmeside/webshop eller nyt materiale leveret af køber eller tilkøbt af Inno web. Ved udvikling af webshops indsætter Inno web de første 10 produkter. Herudover kan køber selv indsætte resten, såfremt køber ikke ønsker at gøre brug af Inno webs ordning med tilkøb af ekstra timer.

Det er købers ansvar at levere tekst, og at oplysningerne er korrekte. Det er ydermere købers ansvar at gennemse og godkende, at det arbejde Inno web har udarbejdet er udført korrekt.

Fakturering
Inden udviklingsarbejdet påbegyndes faktureres køber for 50% af det samlede aftalte beløb. Når køber har godkendt det endelige webdesign og løsningen er synlig på et testsite eller internetdomæne, fakturerer Inno web det resterende beløb. At køber finder behov for rettelser efter godkendendelse af det endelige webdesign, kan ikke bruges som grundlag for ikke at betale den fremsendte faktura.

Hosting
Hosting omfatter adgang til at lagre købers data og datafiler på Inno webs servere og domæner, samt sikring af den løbende drift og opdatering af hjemmesiden. Hosting og drift af Inno webs produkter leveres af et af branchens førende hosting selskaber, som varetager driften af Inno webs servere.

Support
Inno web tilbyder professionel support og vedligeholdelsesaftale, hvis køber skulle komme i tvivl om, hvordan produktet anvendes og administreres. Inno web yder gratis rådgivning og vejledning til brugen af hjemmeside og webshop CMS systemet. Kontakt mig via e-mail mail@inno-web.dk eller på telefon nr. 60 19 40 54.

Prisfastsættelse for opgaver
Alle priser i kunde aftaler er oplyst ekskl. moms. Der kan hvert år tillægges 2-3 % i prisstigning som kompensation for samfundets generelle prisstigninger.

Betaling
Inno web fakturerer med 8 dages betalingsbetingelser. Såfremt køber ikke betaler til tiden, fremsender Inno web en betalingspåmindelse via mail. Betales der fortsat ikke fremsendes der en rykker med rykkergebyr. Betales der ikke efter 2 rykkere fremsender Inno web inkasso varsel. Ved forsinket betaling tilskriver Inno web 2% rente pr. påbegyndt måned.
Ved Købers misligehold af betalinger har Inno web ret til at opgøre og fakturere den resterende del af en given aftale samt suspendere købers løsninger indtil fuld betaling er sket. En sådan suspendering er ikke grundlag for at køber kan påråbe sig betalings unddragelse. Sagen kan overgå til retslig inkasso såfremt den herefter fortsat ikke betales. Kunden bliver i så fald pålagt inkassoomkostninger og i værste fald sagsomkostninger.

Forskudsbetaling
Inno web fakturerer forskudsbetaling inden arbejdet sættes i gang af alle opgaver som sikkerhed for købers engagement og betalingsvillighed. Inno web fakturerer 50% af det samlede aftalte beløb. Når betaling er modtaget tager Inno web kontakt til kunden og arbejdet påbegyndes.

Såfremt køber måtte stå registreret som dårlig betaler, kan Inno webannullere kundeaftalen eller kræve en forskudsbetaling på den fulde aftalesum inden arbejdet påbegyndes.

Drift
Inno web kan overdrage driften af sine serviceydelser til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede eller bedre vilkår for køber.

Marketing
Inno web forbeholder sig retten til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketing øjemed.

Tavshedspligt
Inno web har tavshedspligt omkring købers interne anliggender i form af kunder, budgetter, omsætning o. lign.

Rettigheder til design og udvikling
Med mindre andet er aftalt kan køber som udgangspunkt ikke under eller efter endt samarbejde gøre krav på designfiler, programmer, CMS eller online marketing opsætning, som er designet og/eller udviklet af Inno web.

Såfremt køber ønsker designfiler udleveret eller agter at genbruge layout hos anden udbyder efter endt samarbejde med Inno web, kan køber erhverve sig retten såfremt køber betaler for det. 

Ved aftaler hvor køber selv leverer designfiler, eller ønsker løsningen identisk med allerede eksisterende design, har køber fuld ophavsret til designet.

Produktansvar
Opstår væsentlige fejl og mangler ved Inno webs ydelser, skal kunden omgående gøre Inno web opmærksom på dette via e-mail. Hvis Inno web herefter ikke sørger for udbedring indenfor rimelig tid, kan køber hæve aftalen.

Inno web kan derudover ikke gøres erstatningsansvarlig for forsinkelse af levering, skader eller gener som Inno wes produkter direkte eller indirekte måtte forvolde køber eller købers kunder. Inno web kan derudover ikke gøres erstatningsansvarlig for fejl og mangler ved tredjepartsprodukter leveret af Inno web. Eksempler på tredjepartsprodukter kan være Google Apps og open source systemer såsom WordPress. Tredjepartsleverandører kan løbende ændre vilkår, betingelser og funktionalitet af sine produkter, og Inno web kan ikke drages til ansvar for disse forhold. Inno web kan ikke gøres erstatningsansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften. Inno web har ret til at skaffe sig adgang til enhver konto som Inno web administrer, hvis dette er nødvendigt for at sikre forsat drift af kundens løsning. Inno web kan under alle omstændigheder ikke gøres ansvarlig for et større beløb end det som kunden er opkrævet og har betalt i den/de perioder hvor kunden påråber fejl.

Force Majeure
Inno web kan ikke drages til ansvar for samfundsmæssige eller katastrofale forhold såsom terror, krig eller naturkatastrofer, der direkte eller indirekte er til skade for købers ydelser. Ydermere kan Inno web ikke drages til ansvar for kriminelle handlinger og ulykker, såsom tyveri og brand.

Annulering af aftale
Inno web forbeholder sig retten til at annullere aftaler, såfremt det fra Inno webs side skønnes at den indgåede aftale indeholder væsentlige fejl eller efter en nøjere analyse ikke kan opfyldes til de aftalte priser.

Hos Inno web igangsættes alt arbejde umiddelbart efter, at der er indgået en aftale. Derfor er alle aftaler bindende fra aftaletidspunktet, medmindre andet fremgår af den enkelte kundeaftale. Køber kan derfor som udgangspunkt ikke annullere en kundeaftale med Inno web.